Terms of condition

Integritetspolicy

Denna policy förklarar hur och varför vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter mot oss och hur du kan göra för att utnyttja dina rättigheter. Om du har några frågor angående denna policy eller kring hur vi  arbetar kring dataskydd kan du kontakta oss via e-post .

För att kunna erbjuda dig våra tjänster och varor behöver vi behandla dina personuppgifter enligt denna policy. Vi ser alltid till att informationen vi samlar in om dig och personuppgiftsbehandlingen sker på ett ansvarsfullt och säkert sätt, alltid med hänsyn till din integritet.

Innan du använder våra tjänster eller datasystem är det viktigt att du läser denna policy och om det är något du inte förstår kontaktar oss. Om du fortsätter använda tjänsterna som vi tillhandahåller innebär det att du förstått innehållet i denna policy i sin helhet samt att vi får kontakta dig elektroniskt.

Den här policyn gäller för alla tjänster som vi tillhandahåller, men vi kan även komma att tillhandahålla ytterligare personuppgiftsbilagor relaterat till specifika tjänster.

Vilka typer av personuppgifter och information samlar vi in?

Information som du själv ger till oss. I samband med att du skapar ett konto eller genom användande av tjänster som tillhandahålls av oss, kan du komma att direkt eller indirekt ge oss och/eller våra underleverantörer information om dig själv. Detta kan inkludera:

 • Identitets- och personinformation– namn, personnummer, födelsedatum, medborgarskap och annan typ av identifikationsdata
 • Kontaktinformation – leverans- och fakturaadress, e-mailadress, telefonnummer, etc.
 • Betalningsinformation – bankkontonummer, betalkortsinformation (kortnummer, utgivande bank, giltighetsdatum och CVV-kod) fakturainformation etc.

Information vi samlar in om dig. När du använder några av de tjänster som vi tillhandahåller kan följande information samlas in:

 • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
 • Information om tidigare köp– detaljer kring till de transaktioner och köp som genomförts.
 • Historisk information – dina köp, betalnings- och kredithistorik.
 • Finansiell information – en kreditupplysning inkluderat din inkomst, eventuella krediter, negativ betalningshistorik.
 • Information om hur du använder våra tjänster – hur du interagerar med våra tjänster, svarstider, eventuella fel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig.
 • Enhetsinformation – t.ex. IMEI-nummer och eventuella andra unika enhetsidentifierare, MAC-adress, IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, skärmupplösning, tidszon, operativsystem, plattform och liknande information.
 • Geografisk information – din geografiska placering.
 • Information från sociala nätverkstjänster – i de fall där du har anslutit sådana tjänster.

Informationen som du tillhandahåller oss och informationen vi samlar in om dig är nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss eller nödvändig för de syften som beskrivs nedan.

Varför och hur använder vi din information?

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra de tjänster som vi erbjuder. Automatiserat beslutsfattande nedan innebär att en dator fattar beslut som har eller kan ha rättliga eller liknande följder för dig, detta till exempel styrkande eller avslag på en kontoansökan. På följande lagliga grunder behandlar vi dina personuppgifter:

Syftet med behandlingen

Laglig grund för behandlingen

För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter samt hålla dessa uppdaterade

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

För att administrera dina köp och betalningar och upprätthålla kundförhållandet, detta för att till exempel uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss.

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

För att avgöra vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, detta genom till exempel interna eller externa kreditbedömningar.

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och följa tillämplig lagstiftning

För analyser vid till exempel felsökningar, testning, data- och kundanalys, utveckling och administration av Stop128’s tjänster och för övriga statistiska ändamål.

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och andra berättigade intressen

För att tillförsäkra att våra tjänster presenteras på ett lämpligt och effektivt sätt för dig och din enhet.

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

För att kunna erbjuda de tjänster som vi tillhandahåller på ett tryggt och säkert sätt samt förhindra missbruk av tjänsterna

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och följa tillämplig lagstiftning

För att utföra riskanalys, i syfte att förhindra bedrägerier och riskhantering.

Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen

För att förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling, såsom för att förbättra kreditriskmodeller med syfte att t.ex. minimera bedrägerier, utveckla nya produkter och funktioner och nya affärsmöjligheter.

Andra berättigade intressen

För att kunna kommunicera med dig angående använda tjänster eller andra tjänster och produkter som vi tror kan vara av intresse för dig

Andra berättigade intressen

För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar och kapitaltäckningskrav

För att kunna följa tillämplig lagstiftning

Automatiserat beslutsfattande och profilering

Automatiserat beslutsfattande innebär att en dator tar automatiska beslut som har eller kan ha rättslig inverkan på dig. Detta används i samband med våra processer relaterat att bedöma kreditrisk. Dessa beslut kan vara baserade på en kombination av din transaktionshistorik och information från externa kreditupplysningsbolag. Även om detta är en automatiserad process har du alltid rätt att kontakta oss för att manuellt hantera ditt ärende.

Vi använder oss av profilering baserad på dina personuppgifter och din transaktionshistorik för att analysera vilka tyder av tjänster som vi ska erbjuda dig. Vidare använder vi profilering för att anpassa de marknadsföringsbudskap som vi kommunicerar till dig. Du kan när som helst kontakta oss genom att skicka e-post och informera om att du inte önskar sådan form av kommunikation.

Kommunicera med dig

Vi kan också komma att använda din data för att kommunicera relevant information gällande använda tjänster, kampanjer, tävlingar, kundnöjdhetsundersökningar eller andra tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Detta kan ske i form av direktreklam via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. När du mottar sådan information kommer du alltid erbjudas möjligheten att säga nej till fortsatt sådan kommunikation eller så kan du också när som helst kontakta oss via e-post och informera om att du inte önskar sådan form av kommunikation.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt nedan. I samband med detta vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.

 • Leverantörer och underleverantörer. Vi kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn.
 • Kreditupplysningsföretag och liknande leverantörer. I samband med att du ansöker om en  betalningsmetod kan dina personuppgifter komma att delas till kreditupplysningsföretag och leverantörer av liknande tjänster i syfte att bedöma din kreditvärdighet, men även för att bekräfta din identitet och adress.
 • Inkassobolag. Dina uppgifter kan komma att lämnas ut i samband med överlåtelse av fordran till inkassoföretag eller motsvarande.
 • Myndigheter. Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på en sådan laglig skyldighet är att lämna information relaterad till motverkandet av penningtvätt och terroristfinansiering.
 • Övriga. Logistik- och transportföretag i samband med leveranser till dig
 • Avyttring. Vi kan komma att dela din information till tredje parter:
  • För det fall att vi säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan vi komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.
  • Om vi eller en väsentlig del av våra tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om våra kunder komma att delas som en del av en sammanslagning eller överlåtelse


Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vår behandling av din data görs inom EU/EES. Observera att trots vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda din information är inget datorsystem, nätverk, webbsida etc. helt säker.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Vilka rättigheter har du?

 • Rätt att få tillgång till din data. Du kan utan kostnad begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att invända. Du har rätt att invända mot den behandling vi gör på grunden berättigat intresse. Vi kommer då att göra en avvägning och finns det grund för berättigat intresse kan vi komma att fortsätta med hanteringen.
 • Rätt att invända. Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss (se nedan). Du har också rätt att lämna in ett klagomål direkt till tillsynsmyndigheten, dvsDatainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.
 •  
 • Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig i ett strukturerat format.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Stop128 som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.


Hur vi använder cookies och liknande tekniker?

Cookies, webbsignaler och liknande spårningstekniker används för att säkerställa att vi kan leverera en så bra tjänst som möjligt. För att läsa mer om hur vi använder cookies och liknande, se cookies.

Kontaktuppgifter

Stop128 AB är ett svenskt aktiebolag registrerat hos Bolagsverket.
 

Om du har frågor om innehållet i denna policy eller om du vill komma i kontakt med oss angående vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss:

Stop128 AB
Västerås

info@stop128.se


Stop128 AB är personuppgiftsansvarigt (controller) för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. Vi följer svensk dataskyddslagstiftning.

 

Ikraftträdande

Denny policy träder i kraft den 25 maj 2018. Stop128 förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy genom att publicera den nya reviderade policyn på denna webbplats.


____________________________________________________ Licensavtal för Tickoffs mobilapp

Genom att använda Tickoffs mobilmapp (appen) godkänner du det här licensavtalet. Det är ett avtal enbart mellan dig och Tickoff. Tickoff ansvarar för appen och innehållet i den. Vissa funktioner i appen kan kräva att du är Tickoff-användare eller att du uppger dina personuppgifter.

 

Din användning av de här funktionerna och den här appen omfattas av sekretesspolicyn, användaravtalet och andra avtal som gäller dig på www.tickoff.se.

 

Användning av appen.

Tickoff beviljar dig rätten att använda den här appen enbart för personligt bruk på den mobilenhet som du äger eller kontrollerar och i enlighet med de villkor för användning som krävs av den part som tillhandahåller app-butiken som du hämtar den här appen från. Du får inte ändra, kopiera, publicera, licensiera, sälja eller på annat sätt kommersialisera appen eller någon information eller programvara som har något samband med appen. Du får inte hyra ut, leasa eller på annat sätt överlåta rättigheterna till appen. Du får inte använda appen på sådant sätt att det skadar Tickoffs webbplatser eller stör annan parts användning eller utnyttjande av Tickoffs webbplatser. Du måste använda appen enligt tillämplig lagstiftning.


Du måste följa gällande avtalsvillkor som tredje man uppställer när du använder appen (t.ex. avtal för trådlös dataöverföring). Din rätt att använda appen upphör omgående om du bryter mot någon bestämmelse i Licensavtalet. Den part som tillhandahåller operativsystemet för din mobilenhet har inte någon som helst förpliktelse att tillhandahålla underhåll och supporttjänster gällande den här appen.

Immateriella rättigheter

Tickoff innehar, eller har licens för, alla rättigheter, äganderätter och intressen i och till appen, inklusive alla rättigheter som omfattar patent, upphovsrätt, företagshemligheter, varumärken och regler om otillbörlig konkurrens och alla andra äganderätter, inklusive alla tillämpningar, uppdateringar, tillägg och återskapanden av den. Andra företagsnamn, produktnamn eller tjänstnamn som förekommer i appen kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag.

Du får inte modifiera, anpassa, översätta, skapa härledda alster av, dekompilera, utföra reverse engineering på, ta isär koden för eller på annat sätt försöka härleda källkoden för appen. Du får inte heller ta bort, dölja eller ändra Tickoffs information om upphovsrätten, varumärken eller annan information om äganderätten som anges i eller kan nås i anslutning till eller via appen.

Friskrivning från garantiansvar

Appen och de tjänster som nås via den ges i befintligt skick och i mån av tillgänglighet. I den utsträckning tillämplig lag medger det friskriver sig Tickoff uttryckligen från alla uttryckliga, underförstådda och lagstadgade garantier, inklusive, men inte begränsat till, garantier om allmän lämplighet, lämplighet för ett särskilt ändamål och frånvaro av intrång i tredje mans rättigheter och alla garantier avseende appens säkerhet, tillförlitlighet, punktlighet och prestanda.

Du hämtar och använder appen av egen fri vilja och på egen risk och du är ensam ansvarig för eventuella skador på maskinvara och dataförlust som uppkommer till följd av hämtningen eller användningen av appen.

Ansvarsbegränsning

Om inget annat framgår av Licensavtalet är Tickoff inte ansvarigt gentemot dig för eventuella skador som uppstår till följd av användning eller missbruk av appen.

Denna begränsning (a) omfattar direkta skador, indirekta skador, oförutsedda skador, följdskador samt alla andra liknande skador, oavsett om anspråket baseras på garanti, inom- eller utomobligatoriskt skadeståndsansvar eller på annat sätt (även om Tickoff har informerats om att sådana skador kan uppstå), (b) gäller oavsett om skadorna uppkommer till följd av användning eller missbruk av och förlitan på appen, omöjlighet att använda appen eller avbrott eller tillfälligt eller permanent stopp i appen (inklusive skador orsakade av tredje man) och (c) gäller oavsett om en begränsad kompensations grundläggande syfte uppfylls eller inte samt i den utsträckning lagen medger.

Ingenting i Licensavtalet ska begränsa vårt ansvar gentemot dig för dödsfall eller personskada som orsakas av grov vårdslöshet eller bedrägeri från vår, våra juridiska representanters eller ombuds sida. Vid en överträdelse av en väsentlig förpliktelse i Licensavtalet som orsakas av lindrig vårdslöshet ansvarar vi endast för typskador, förutsägbara skador, direkta skador och genomsnittsskador, såvida inte anspråket gäller dödsfall eller personskador, i vilket fall vår ansvarsskyldighet gentemot dig är obegränsad.

Skadeersättning

Du ska hålla Tickoff och dess moderbolag, dotterbolag, chefer, aktieägare, ombud och anställda skadeslösa i förhållande till anspråk framställda av tredje man på grund av eller som uppkommer direkt eller indirekt till följd av överträdelse av Licensavtalet som du är ansvarig för. Tickoff förbehåller sig rätten att på egen bekostnad ta på sig det exklusiva försvaret och kontrollen av frågor som är föremål för skadeersättning, men det innebär inte att du befrias från ersättningsskyldighet.

Användaravtal och sekretesspolicy

När du loggar in på Tickoff med en mobil enhet kan vi samla in och lagra inloggningsuppgifter för enheten (inklusive enhets-id) samt geolokaliseringsuppgifter för att tillhandahålla vår tjänst. Vi kommer också att be om personuppgifter om du vill skapa konto via appen.

Villkoren i Tickoffs användaravtal och sekretesspolicy, inklusive alla avtal som införlivas genom hänvisning, gäller även din
användning av den här appen.

Tickoff förbehåller sig rätten att då och då göra ändringar i appen eller Licensavtalet.

Alla väsentliga ändringar träder i kraft efter trettio (30) dagars varsel såvida du inte invänder mot ändringarna innan de trettio (30) dagarna har gått. Vi informerar dig om din rätt att invända, slutdatumet och ditt alternativ att avinstallera och upphöra med användningen av appen.

Avinstallera och upphör med användningen av appen om du inte accepterar en ändring.

Om du fortsätter använda appen efter trettio (30) dagar innebär det att du accepterar ändringen.

Tredjemansförmånstagare

Ditt mobiloperativsystem är Licensavtalets tredjemansförmånstagare, och när du accepterar avtalet har sådan
tredjemansförmånstagare rätten (och anses ha accepterat rätten) att verkställa avtalet gentemot dig.

Googles tjänster

Du samtycker till Tickoffs användning av Google Maps. När Google Maps visas är du bunden av Googles användarvillkor och
sekretesspolicy för användning av tjänsten. Läs Googles tjänstevillkor på http://www.google.com/intl/en/policies/terms/. Läs Googles sekretesspolicy på: http://www.google.com/privacy.html.© 2018 Tickoff AB

Subscription

Villkor för abonnemang och korttidsparkering

 

§1 Allmänt
Genom tecknande av abonnemangsavtal erhåller abonnenten rätt att nyttja den tjänst som abonnemanget avser, på de villkor som har presenterats och i enlighet med detta avtal. Vid tecknande av ett nytt abonnemang eller ändring av abonnemang gäller den initiala bindningstid som meddelats. Minsta inledande avtalsperiod är två (2) hela kalendermånader om inte annat avtalats. Minimiåldern för att få teckna ett abonnemang hos Leverantören är 18 år. I och med att kunden ansöker om att bli kund, så ges Leverantören rätt att begära in en kreditupplysning. 

 

§2 Avtalsperiod och uppsägning av avtal
Första avtalsperioden omfattar den initiala bindningstid som är angiven i paragrafen ovan. Därefter löper avtalet vidare per kalendermånad/halvår/helår om inte abonnemanget sägs upp minst 10 bankdagar före start av nästa abonnemangsperiod. Uppsägning av avtalet ska göras skriftligt per e-post av firmatecknare eller arbetsledning till info@stop128.se. Muntlig uppsägning på plats, över telefon eller genom textmeddelande gäller inte som giltig uppsägning.


§3 Omedelbar uppsägning av avtal
Leverantören förbehåller sig rätten att utan angivna skäl omedelbart säga upp avtalet med abonnenten. I detta fall återbetalas outnyttjat saldo om sådant finns. Vid brott mot detta avtal eller vid obetalda fakturor återbetalas inte eventuell innestående saldo. Varje form av försök till utnyttjande av abonnemanget utöver överenskomna villkor och anvisningar betraktas som avtalsbrott. 

§4 Ändrade uppgifter
Abonnenten svarar för att utan dröjsmål uppdatera varje förändring av de uppgifter som är registrerade i samband med tecknande av abonnemang (t.ex.: e-postadresser, mobilnummer, fordons registreringsnummer, kontaktpersoner och betalkortsnummer).

§5 Prisändringar
Eventuella prishöjningar aviseras via STOP128:s hemsida och/eller i STOP128:s app minst 30 dagar i förväg.


§6 Personligt betalningsansvar
Abonnenten är alltid personligt betalningsansvarig för abonnemangsavgift och eventuella extra debiteringar som kan uppstå genom köp av uppgradering eller tilläggstjänster.


§7 Förändringar inom verksamheten
Leverantören förbehåller sig rätten att ändra öppettider samt vidta ombyggnationer av anläggningen. Längre planerade avbrott ska aviseras i STOP128:s app minst 14 dagar i förväg. Sådana avbrott i leveransen berättigar ej till förändring av redan tecknat avtal eller rätt till återbetalning av saldo. Vid eventuella planerade eller oplanerade driftavbrott som överskrider 20 dagar äger abonnenten rätt till skälig kompensation.


§8 Extraordinär omständighet
Leverantören är befriad från ansvar för brott mot detta avtal orsakade av omständigheter utanför Leverantörens kontroll såsom arbetskonflikt, blixtnedslag, eldsvåda, explosion, översvämning, annan naturkatastrof, krig, mobilisering, allvarligt sabotage, långvarigt elavbrott från nätägare eller militärinkallelse av större omfattning, beslag, valutarestriktioner, myndighetsbestämmelser, allmän knapphet i transporter, varor eller energi samt varje annan oförutsedd händelse utanför Leverantörens kontroll.Vid kännedom om extraordinära omständigheter infornerar Levderantören detta i app eller sociala kanaler.


§9 Betalning
Vid överenskommen månadsuppställning så ska betalning vara Leverantören tillhanda före start av nästa abonnemangsperiod. Vid försenad betalning tillkommer 60 kr i påminnelseavgift på nästkommande faktura. Vid Swish-betalning ska den ske från abonnentens registrerade mobiltelefonnummer. För abonnent som har obetalda fakturor kan abonnemanget stoppas per omgående och kundens konto och passertaggar kan avaktiveras utan förvarning. Leverantören tar då inget ansvar för några kostnader om kundens fordon på området inte kan fullfölja sina köruppdrag till tredje part. Avisering anses vara gjord tills vidare genom dessa villkor.

§10 Betalning med sparat betal-/kontokort
Dragning från abonnentens konto av nästa periods abonnemangsavgift görs i slutet av varje period. Abonnenten förbinder sig att tillse att likvida medel finns tillgängliga på kontot som angivits i samband med tecknande av abonnemang. Om likvida medel saknas på kontot eller dragningen inte kan verkställas av annan orsak stoppas abonnemanget omgående. Avisering anses gjord tills vidare genom dessa villkor. 

§11 Parkeringsregler inhägnat område
Endast 1 st fordon per köpt tjänst/parkeringsplats får parkeras inom det inhägnade området. Abonnent som har månadsabonnemang äger också rätt att korttidsparkera max en (1st) personbil inne på området i samband med ett pågående köruppdrag. Under vinterhalvåret 1/12 till 31/3 måste denna personbil parkeras på den förhyrda lastbilsplatsen när lastbilen har körts undan. Under sommarhalvåret 1/4 till 30/11 kan personbilen parkeras på den västra grusparkering (snöupplag) enligt uppsatta ordningsskyltar på området. Vid upptäckt att kund långtidsparkerar ett eller flera fordon på området, kan abonnemanget sägas upp och avslutas med omedelbar verkan.

Ställs ett släp eller oidentifierbar container av på området måste detta märkas med abonnentens företagsnamn, så att det går att härleda till betalande abonnent. Abonnenten har skyldighet att hantera och förvara utkvitterade taggar på ett säkert sätt och vid eventuell förlust av passertagg, oavsett anledning, så måste detta omedelbart meddelas till info@stop128.se. Kostnaden för att ersätta förlorade passertaggar är 250:-/st och betalas mot separat utskickad faktura.

§12 Fordonens beskaffenhet
Kund är skyldig att tillse att parkerat fordon inte har skador som orsakar läckage av någon form av vätska under uppställningstiden på området. Alla fordonen ska vara påställda i trafik och inneha gällande försäkringar som också täcker oljeutsläpp på mark. Avställda fordon, oavsett fordonstyp, får ej parkeras på området.

§13 Övrigt
Leverantören friskriver sig från allt ansvar vad gäller förluster vid stöld, inbrott eller av annan orsak. Leverantören ansvarar heller inte för skador på kundens eller andra besökares tillhörigheter eller för personskador som drabbat kund på grund av olycksfall eller annan besökares handlande. Abonnenten ansvarar för undvikande av skada och att följa myndigheters regelverk och rekommendationer vid nyttjande av anläggningens utrustning. Leverantören tar ej något ansvar för skador som åsamkas på grund av felaktigt nyttjande av anläggningens utrustning.

 

======================================