Villkor för abonnemang och korttidsparkering

 

§1 Allmänt
Genom tecknande av abonnemangsavtal erhåller abonnenten rätt att nyttja den tjänst som abonnemanget avser, på de villkor som har presenterats och i enlighet med detta avtal. Vid tecknande av ett nytt abonnemang eller ändring av abonnemang gäller den initiala bindningstid som meddelats. Minsta inledande avtalsperiod är två (2) hela kalendermånader om inte annat avtalats. Minimiåldern för att få teckna ett abonnemang hos Leverantören är 18 år. I och med att kunden ansöker om att bli kund, så ges Leverantören rätt att begära in en kreditupplysning. 

 

§2 Avtalsperiod och uppsägning av avtal
Första avtalsperioden omfattar den initiala bindningstid som är angiven i paragrafen ovan. Därefter löper avtalet vidare per kalendermånad/halvår/helår om inte abonnemanget sägs upp minst 10 bankdagar före start av nästa abonnemangsperiod. Uppsägning av avtalet ska göras skriftligt per e-post av firmatecknare eller arbetsledning till info@stop128.se. Muntlig uppsägning på plats, över telefon eller genom textmeddelande gäller inte som giltig uppsägning.


§3 Omedelbar uppsägning av avtal
Leverantören förbehåller sig rätten att utan angivna skäl omedelbart säga upp avtalet med abonnenten. I detta fall återbetalas outnyttjat saldo om sådant finns. Vid brott mot detta avtal eller vid obetalda fakturor återbetalas inte eventuell innestående saldo. Varje form av försök till utnyttjande av abonnemanget utöver överenskomna villkor och anvisningar betraktas som avtalsbrott. 

§4 Ändrade uppgifter
Abonnenten svarar för att utan dröjsmål uppdatera varje förändring av de uppgifter som är registrerade i samband med tecknande av abonnemang (t.ex.: e-postadresser, mobilnummer, fordons registreringsnummer, kontaktpersoner och betalkortsnummer).

§5 Prisändringar
Eventuella prishöjningar aviseras via STOP128:s hemsida och/eller i STOP128:s app minst 30 dagar i förväg.


§6 Personligt betalningsansvar
Abonnenten är alltid personligt betalningsansvarig för abonnemangsavgift och eventuella extra debiteringar som kan uppstå genom köp av uppgradering eller tilläggstjänster.


§7 Förändringar inom verksamheten
Leverantören förbehåller sig rätten att ändra öppettider samt vidta ombyggnationer av anläggningen. Längre planerade avbrott ska aviseras i STOP128:s app minst 14 dagar i förväg. Sådana avbrott i leveransen berättigar ej till förändring av redan tecknat avtal eller rätt till återbetalning av saldo. Vid eventuella planerade eller oplanerade driftavbrott som överskrider 20 dagar äger abonnenten rätt till skälig kompensation.


§8 Extraordinär omständighet
Leverantören är befriad från ansvar för brott mot detta avtal orsakade av omständigheter utanför Leverantörens kontroll såsom arbetskonflikt, blixtnedslag, eldsvåda, explosion, översvämning, annan naturkatastrof, krig, mobilisering, allvarligt sabotage, långvarigt elavbrott från nätägare eller militärinkallelse av större omfattning, beslag, valutarestriktioner, myndighetsbestämmelser, allmän knapphet i transporter, varor eller energi samt varje annan oförutsedd händelse utanför Leverantörens kontroll.Vid kännedom om extraordinära omständigheter infornerar Levderantören detta i app eller sociala kanaler.


§9 Betalning
Vid överenskommen månadsuppställning så ska betalning vara Leverantören tillhanda före start av nästa abonnemangsperiod. Vid försenad betalning tillkommer 60 kr i påminnelseavgift på nästkommande faktura. Vid Swish-betalning ska den ske från abonnentens registrerade mobiltelefonnummer. För abonnent som har obetalda fakturor kan abonnemanget stoppas per omgående och kundens konto och passertaggar kan avaktiveras utan förvarning. Leverantören tar då inget ansvar för några kostnader om kundens fordon på området inte kan fullfölja sina köruppdrag till tredje part. Avisering anses vara gjord tills vidare genom dessa villkor.

§10 Betalning med sparat betal-/kontokort
Dragning från abonnentens konto av nästa periods abonnemangsavgift görs i slutet av varje period. Abonnenten förbinder sig att tillse att likvida medel finns tillgängliga på kontot som angivits i samband med tecknande av abonnemang. Om likvida medel saknas på kontot eller dragningen inte kan verkställas av annan orsak stoppas abonnemanget omgående. Avisering anses gjord tills vidare genom dessa villkor. 

§11 Parkeringsregler inhägnat område
Endast 1 st fordon per köpt tjänst/parkeringsplats får parkeras inom det inhägnade området. Abonnent som har månadsabonnemang äger också rätt att korttidsparkera max en (1st) personbil inne på området i samband med ett pågående köruppdrag. Under vinterhalvåret 1/12 till 31/3 måste denna personbil parkeras på den förhyrda lastbilsplatsen när lastbilen har körts undan. Under sommarhalvåret 1/4 till 30/11 kan personbilen parkeras på den västra grusparkering (snöupplag) enligt uppsatta ordningsskyltar på området. Vid upptäckt att kund långtidsparkerar ett eller flera fordon på området, kan abonnemanget sägas upp och avslutas med omedelbar verkan.

Ställs ett släp eller oidentifierbar container av på området måste detta märkas med abonnentens företagsnamn, så att det går att härleda till betalande abonnent. Abonnenten har skyldighet att hantera och förvara utkvitterade taggar på ett säkert sätt och vid eventuell förlust av passertagg, oavsett anledning, så måste detta omedelbart meddelas till info@stop128.se. Kostnaden för att ersätta förlorade passertaggar är 250:-/st och betalas mot separat utskickad faktura.

§12 Fordonens beskaffenhet
Kund är skyldig att tillse att parkerat fordon inte har skador som orsakar läckage av någon form av vätska under uppställningstiden på området. Alla fordonen ska vara påställda i trafik och inneha gällande försäkringar som också täcker oljeutsläpp på mark. Avställda fordon, oavsett fordonstyp, får ej parkeras på området.

§13 Övrigt
Leverantören friskriver sig från allt ansvar vad gäller förluster vid stöld, inbrott eller av annan orsak. Leverantören ansvarar heller inte för skador på kundens eller andra besökares tillhörigheter eller för personskador som drabbat kund på grund av olycksfall eller annan besökares handlande. Abonnenten ansvarar för undvikande av skada och att följa myndigheters regelverk och rekommendationer vid nyttjande av anläggningens utrustning. Leverantören tar ej något ansvar för skador som åsamkas på grund av felaktigt nyttjande av anläggningens utrustning.

 

======================================

Öppettider

Dygnet runt